Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt, thu hồi giấy phép Danh sách các

Ngày 05/04/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao Ngày 05/04/2017 Bộ Lao 


Ngày 05/04/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao Ngày 05/04/2017 Bộ Lao 

Các bài viết khác